l oder ll

Tipps: Trennen, korrekte Aussprache und das Ableiten von verwandten Wörtern helfen!

Que_e Quel-le
quä_en quä-len
a_s als
a_ein al-lein
He_igkeit Helligkeit, erhel-len
He_d Held, Hel-den
Unfa_ Unfall, Unfäl-le
heu_en heu-len
Ba_wurf Ballwurf, Bäl-le
Ba-kon Bal-kon
Ba_ken Bal-ken
Ba_on Bal-lon
ebenfa_s ebenfalls, fal-len
a_so gut al-so gut
Hü_e Hül-le
geschna_t geschnallt, schnal-len
Kä_te Käl-te
Gesta_ten Gestal-ten
Kuhsta_ Kuhstall, Stäl-le
gre_ grell, grel-le
fa_ten fal-ten
es ha_te im Raum es hallte im Raum, hal-len
ein wollener Scha_ ein wollener Schal
Glasscha_e Glasscha-le
im Wa_d im Wald, Wäl-der
er hä_t an er hält an, hal-ten
Wo_ken Wol-ken
Ackergau_ Ackergaul, Gäu-le (Pferde)
er fie_ er fiel, wir fie-len
Fä_schung Fäl-schung, fal-sche